Specialpedagog

Du är välkommen till
Ulrika Andersson
tel: 072-357 70 90
Specialpedagogerna i skolan

-arbetar förebyggande för att så tidigt som möjligt upptäcka och ta hänsyn till elevernas olika behov och förutsättningar.
-kartlägger behov av stöd för enskild elev i F-9 på organisations– grupp- och individnivå
-föreslår åtgärder och medverkar tillsammans med arbetslaget vid utarbetande av åtgärdsprogram
-deltar i uppföljning och utvärdering av insatta åtgärder
-samverkar med BUP, habilitering och socialförvaltning för elever i behov av särskilt stöd
-handleder i specialpedagogiska frågor arbetslag, lärare, fritidspersonal, assistenter och föräldrar
-undervisar elever
-är ett kompletterande pedagogiskt stöd till rektor och elevhälsoteam

Annonser