Kurator

Du är välkommen till
Pernilla Lyckberg
tel:  076-1003440
pernilla.lyckberg@varberg.se

Kuratorn är samtalspartner (individuellt, i grupp och i familj) till elever och föräldrar samt personal.
samarbetar med andra instanser som t ex BUP och socialtjänsten.
delger kunskaper om samhällsservice

Kuratorn har tystnadsplikt men har skyldighet att göra socialtjänsten uppmärksam, då det föreligger misstanke om att elev far illa.
Kontakten med elev tas av eleven själv, annan elev eller förmedlas av förälder eller skolans personal –
dock alltid i samförstånd med den enskilde eleven.

Kuratorns länksamling

Annonser