Elevhälsa

Elevhälsan inom barn och utbildningsförvaltningen omfattar medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska kompetenser. Dessa samverkar för att stödja elevernas utveckling lärande och hälsa.

Elevhälsans personal utgör 44 personer och representeras av kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger med olika inriktning, skolläkare, psykologer. Verksamheten leds av chefen för elevhälsa.

Kuratorer och skolsköterskor är placerade på skolenheterna i kommunen. Övriga kommunövergripande stödfunktioner inom elevhälsan är organiserade inom det övergripande resursteamet, Rådhuset, Drottninggatan Varberg.

Elevhälsan uppdrag är bl.a.:

  • -Främja hälsa och lärande hos alla elever med fokus på elever i behov av särskilt stöd.
  • -Skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling tillsammans med elever, föräldrar och personal.
  • -Direkta insatser i form av handledning, rådgivning, konsultation och utredning till grupper, enskilda elever och personal under kortare eller längre tid.
  • -Arbeta förebyggande med hälsofrämjande tidiga insatser.
  • -Skolhälsovård.
  • -Samverka utifrån en helhetssyn på individen.

 

Annonser